Kiểm toán xây dựng cơ bản

Kiểm tra đánh giá tính pháp lý của Dự án và việc tuân thủ trình tự thủ tục đầu tư xây dựng công trình:

– Tập hợp, sắp xếp phân loại hồ sơ và tài liệu; kiểm tra và đối chiếu danh mục, nội dung các văn bản pháp lý của toàn bộ công trình.

– Kiểm tra sự tuân thủ quy định của Nhà nước về trình tự, thủ tục đầu tư XDCB.

– Kiểm tra việc chấp hành trình tự, thủ tục lựa chọn thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Kiểm tra nguồn vốn đầu tư của dự án:

Đối chiếu số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán do chủ đầu tư báo cáo với số xác nhận của cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán liên quan để xác định số vốn đầu tư thực tế thực hiện.

Kiểm tra chi phí đầu tư:

– Đối chiếu các nội dung công việc, khối lượng (số lượng) trong bản tính giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư hoặc nhà thầu với biên bản nghiệm thu hoàn thành.

– Đối chiếu đơn giá trong bản tính giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư hoặc nhà thầu với đơn giá trong dự toán được duyệt đảm bảo phù hợp với định mức, đơn giá của Nhà nước hoặc phù hợp với nguyên tắc lập định mức, đơn giá theo quy định của Nhà nước.

Kiểm tra chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản:

– Chi phí đầu tư thiệt hại do thiên tai, dịch họa và các nguyên nhân bất khả kháng khác không thuộc phạm vi bảo hiểm.

– Chi phí đầu tư cho khối lượng công việc được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Kiểm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Kiểm tra số lượng và giá trị tài sản theo 2 loại: tài sản cố định và tài sản lưu động; nguyên giá của từng nhóm (loại) tài sản theo thực tế chi phí và theo giá quy đổi về thời điểm bàn giao tài sản đưa vào sản xuất, sử dụng.

 


NGUYỄN MINH

Phó Tổng Giám đốc
E: nguyenminh@aisc.com.vn
M: 0903 77 0796

 


ĐÀO TIẾN ĐẠT
Phó Tổng Giám đốc
E: tiendat@aisc.com.vn
M: 0985 45 8668

 


TRẦN THÁI HÒA
Phó Tổng Giám đốc
E: tranthaihoa@aisc.com.vn
M: 0908 33 3794