Kiểm toán hoạt động

Tại Moore Australia, chúng tôi cung cấp các cuộc kiểm toán hoạt động độc lập toàn diện nhằm đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của các hoạt động của bạn.

Toàn cầu hóa, phân cấp và thuê ngoài là một số động lực thúc đẩy sự tăng trưởng đáng kể trong kiểm toán hoạt động. Với các tổ chức chịu áp lực phải cạnh tranh nhiều hơn, làm nhiều hơn với ít chi phí hơn và giảm chi phí hoạt động, họ ngày càng tìm đến các kiểm toán viên độc lập để đánh giá hoạt động của họ dựa trên các mục tiêu về hiệu quả, hiệu lực và chi phí.

Tại Moore Australia, chúng tôi cung cấp một đánh giá độc lập kỹ lưỡng về việc tổ chức của bạn – hoặc các nhóm hoặc chức năng cụ thể trong đó – có đang hoạt động như dự định để đáp ứng các mục tiêu của bạn hay không. Kết quả của quá trình kiểm toán hoạt động là dữ liệu khách quan, có thể hành động và thông tin chi tiết có thể được sử dụng để nhận diện các cơ hội cải tiến liên tục, giảm chi phí và thúc đẩy hiệu suất tốt hơn.


ĐẬU NGUYỄN LÝ HẰNG
Phó Tổng Giám đốc
E: lyhang@aisc.com.vn
M: 0938 00 3217

 


LÊ HÙNG DŨNG
Phó Tổng Giám đốc
E: hungdung@aisc.com.vn
M: 0907 63 3739

 


HUỲNH TIỂU PHỤNG
Phó Tổng Giám đốc
E: htphung@aisc.com.vn
M: 0908 28 1118