Văn Bản Pháp Luật

Bản tin pháp luật tháng 4 /2021

Bản tin AISC được ban hành theo tháng quý và năm, cập nhật các chính sách về thuế, kế toán tài chính nổi bật cung cấp nhân viên đối tác quý khách hàng quan tâm. Download bản tin tháng 4/2021 ...

Bản tin pháp luật quý 1/2021

Bản tin AISC được ban hành theo tháng quý và năm, cập nhật các chính sách về thuế, kế toán tài chính nổi bật cung cấp nhân viên đối tác quý khách hàng quan tâm. Download bản tin pdf      

Bản tin pháp luật tháng 11/2020

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Chính sách mới; Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Chính sách mới Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 ...

Bản tin pháp luật tháng 10/2020

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”); Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”) Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Thuế thu nhập doanh ...

Bản tin pháp luật tháng 8/2020

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Chính sách mới; Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”); Thuế nhà thầu; Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”). CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Chính sách ...

Bản tin pháp luật tháng 9/2020

Nội dung chính: Nghị định số 114/2020/NĐ-CPngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác ...

Bản tin pháp luật tháng 7/2020

Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”); Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Thuế TNDN  1.Quyết ...

Bản tin pháp luật tháng 6/2020

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Chính sách mới; Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Chính ...

Bản tin pháp luật tháng 5/2020

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”) Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Thuế Giá trị gia ...

Bản tin pháp luật tháng 4/2020

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Chính sách mới về Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm Thuế các loại Một số vấn đề khác. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN: Chính sách mới về Ngân hàng, Chứng khoán, ...

Bản tin pháp luật tháng 3/2020

Nội dung chính: Các thông tư mới: Thông tư số 92/2019/TT-BTCngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá ...

Bản tin pháp luật tháng 2/2020

Nội dung chính: Các văn bản hướng dẫn về: Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”); Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”); Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”); Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế CÁC VĂN BẢN ...