Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện thẩm định giá tài sản năm 2022

Ban hành kèm theo thông báo số 1045 / TB-BTC ngày 30/12/2021 và thông báo điều chỉnh số 177/ TB-BTC ngày 2/3/2022 của Bộ Tài Chính