Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện thẩm định giá kể từ ngày 01/01/2023

Ban hành kèm theo thông báo số 995 / TB-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài Chính

Btc 995 01

Btc 995 02

Btc 995 03