Danh sách Kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán 2022

Ban hành kèm theo quyết định số 763/ QD-UBCK ngày 19/11/2021