AISC được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022

AISC được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 số 2141/ QD-BTC