Luật Chứng khoán 2019 * Hiệu lực thi hành: 1/7/2020

Luật số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về Chứng khoán (93 trang)
So với Luật hiện hành, Luật mới có bổ sung một số quy định cấm, như: cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng giá chứng khoán; sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi chưa được ủy thác; tung tin đồn sai sự thật để thao túng giá chứng khoán… (Điều 12).
Ngoài ra, Luật mới còn siết chặt điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng, như: tăng mức vốn góp tối thiểu tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng; 2 năm liền trước đó phải kinh doanh có lãi; 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn; cổ đông lớn trước thời điểm chào bán phải cam kết nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ trong tối thiểu 1 năm (Điều 15).
Về kinh doanh chứng khoán, theo Luật mới, Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép hoạt động “tự doanh chứng khoán” khi được cấp phép thực hiện hoạt động môi giới chứng khoán (Điều 72).
Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Thay thế Luật số 70/2006/QH11status3 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.

Gửi Bình Luận