Thẩm định giá

Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam là những quy định về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp thực hành thẩm định giá dùng làm chuẩn mực để phục vụ hoạt động thẩm định giá tài sản, kiểm tra, đánh giá kết quả và chất lượng hoạt động thẩm định giá tại Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam đã ban hành 13 tiêu chuẩn thẩm định giá.

Các dịch vụ Thẩm định giá:
– Thẩm định giá trị doanh nghiệp;
–  Thẩm định giá tài sản hữu hình;
–  Thẩm định giá tài sản vô hình xác định được và tài sản vô hình không xác định được;
–  Thẩm định giá tài sản tài chính & nợ phải trả;
–  Thẩm định giá trị cổ phiếu.
Thẩm định giá bất động sản:
– Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất;
– Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất;
Thẩm định giá máy móc, thiết bị:
– Thẩm định giá trị dây chuyền máy móc, thiết bị;
– Thẩm định giá trị phương tiện vận tải.

 

 

 


NGUYỄN MINH
Phó Tổng Giám đốc
E: nguyenminh@aisc.com.vn
M: 0903 77 0796

 


NGUYỄN VĂN TUYÊN
Phó Tổng Giám đốc
E: tuyennguyen@aisc.com.vn
M: 0903 60 9313

 


LÊ HÙNG DŨNG
Phó Tổng Giám đốc
E: hungdung@aisc.com.vn
M: 0907 63 3739