AISC được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021

AISC được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 kèm theo Quyết định số 1773/ QĐ – BTC ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.