Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Bản tin tóm tắt pháp luật tháng 11/2018

Nội dung chính:
Thuế GTGT
1. Bán hàng giao ở nước ngoài, hồ sơ hưởng thuế GTGT 0% cần những gì?
Hàng hóa mua bán giữa các doanh nghiệp Việt Nam mà điểm giao nhận ở nước ngoài
được hưởng thuế GTGT 0% (điểm a khoản 1 Điều 9
Thông tư 219/2013/TT-BTC).
Tuy nhiên, bên bán phải có đầy đủ các hồ sơ gồm:
– Hợp đồng mua hàng ký với nhà cung cấp ở nước ngoài; hợp đồng bán hàng ký với bên
mua hàng;
– Các chứng từ chứng minh việc giao nhận hàng ở nước ngoài: hóa đơn thương mại, vận
đơn, phiếu đóng gói, C/O…;
– Các chứng từ thanh toán qua ngân hàng: chứng từ thanh toán của bên bán cho nhà cung
cấp nước ngoài, chứng từ thanh toán của bên mua cho bên bán.
Đối với hàng hóa mua bán mà điểm giao nhận ở nước ngoài, bên bán được sử dụng hóa
đơn thương mại để xuất giao cho bên mua.
2. Tặng quà cho nhân viên, khi nào phải khấu trừ thuế?
Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, khi tặng quà cho nhân viên,
Công ty cũng phải lập hóa đơn, tính thuế GTGT như hàng bán.
Quà tặng cho nhân viên nếu là chứng khoán, phần vốn góp, bất động sản hoặc tài sản bắt
buộc đăng ký quyền sở hữu (xe ô tô, xe máy, tàu thuyền…) thì khi tặng phải khấu trừ thuế
TNCN. Ngược lại, nếu tặng hàng hóa khác thì không phải tính thuế (khoản 10 Điều 2
Thông tư
111/2013/TT-BTC
).
2
3. Thuế vãng lai chỉ được bù trừ kể từ kỳ tính thuế phát sinh chứng từ nộp
Công văn số 4176/TCT-KK ngày 29/10/2018 của Tổng cục Thuế về việc khai thuế GTGT
vãng lai ngoại tỉnh
Theo Công văn này, thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh chỉ được bù trừ vào hồ sơ khai thuế
(mẫu số 01/GTGT) tại trụ sở chính kể từ kỳ tính thuế phát sinh (lập) chứng từ nộp thuế vãng lai.
Nếu doanh nghiệp đã kê khai bù trừ vào kỳ tính thuế trước khi có chứng từ nộp thuế vãng
lai thì chưa phù hợp, bắt buộc phải khai giảm chứng từ này khỏi hồ sơ của kỳ tính thuế trước,
sau đó khai bổ sung vào kỳ tính thuế phát hiện khai sai
Thuế TNCN
1. Tính lại thuế TNCN theo tình trạng cư trú, nếu nộp thừa sẽ được hoàn
Theo hướng dẫn tại Công văn số 1657/TCT-TNCN ngày 20/4/2016, năm làm việc cuối
cùng của người nước ngoài nếu cư trú chưa đủ 183 ngày thì được xác định là cá nhân không cư
trú. Theo đó, sẽ phải tính lại thuế TNCN theo mức 20% nhưng được miễn quyết toán.
Trường hợp việc tính lại thuế TNCN theo tình trạng cư trú dẫn đến người nước ngoài có
số thuế nộp thừa thì được đề nghị hoàn thuế.
Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:
– Giấy đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm
Thông tư 156/2013/TTBTC.
– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN có chữ ký cam kết chịu trách nhiệm của người nước
ngoài.
2. Đã về nước, có thể ủy quyền Công ty quyết toán thay thuế TNCN
Theo Công văn số 69271/CT-TTHT được quy định tại điểm a.5 khoản 3 Điều 21 Thông tư
92/2015/TT-BTC
, về nguyên tắc, lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam phải
quyết toán thuế trước khi xuất cảnh về nước.
Tuy nhiên, nếu đã về nước mà chưa quyết toán thuế, người nước ngoài có thể ủy quyền
theo luật dân sự cho Công ty quyết toán thay.
Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thay thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày cá
nhân xuất cảnh.
3. Thuê nhà của cá nhân trên 100 triệu/năm vẫn được miễn hóa đơn
Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC , cá nhân cho thuê nhà được
miễn nộp thuế nếu doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm.
Trường hợp doanh thu cho thuê nhà từ 100 triệu/năm trở lên thì phải kê khai nộp thuế
GTGT 5% và thuế TNCN 5% (khoản 2 Điều 4
Thông tư 92/2015/TT-BTC)
Việc kê khai nộp thuế do cá nhân hoặc bên đi thuê thực hiện tùy theo thỏa thuận trong hợp
đồng

3
Chi phí thuê nhà của cá nhân bất kể trên hay dưới 100 triệu đồng/năm đều được miễn hóa
đơn, chỉ cần có hợp đồng và chứng từ thanh toán (điểm 2.5 khoản 2 Điều 4 Thông
tư 96/2015/TT-BTC
Thuế TNDN
1. Chi phí quản lý đóng góp cho Công ty mẹ không được chấp nhận
Công văn số 72368/CT-TTHT ngày 30/10/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hạch
toán khoản thu phí quản lý của Công ty mẹ
Khoản chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên không được coi là chi
phí hợp lý (khoản 2.13 Điều 4
Thông tư 96/2015/TT-BTC)
Theo đó, trường hợp các Công ty con phải đóng góp chi phí quản lý cho Công ty mẹ thì
khoản chi này không được tính vào chi phí hợp lý.
Đối với Công ty mẹ phải ghi nhận khoản thu này vào thu nhập khác để khai nộp thuế
TNDN (khoản 23 Điều 7
Thông tư 78/2014/TT-BTC)
2. Lợi tức ghi tăng vốn kê khai thuế khi nào?
Công văn số 74216/CT-TTHT ngày 7/11/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN đối
với hoạt động chuyển nhượng vốn góp
Theo quy định tại khoản 9 Điều 26
Thông tư 111/2013/TT-BTC , đối với lợi tức ghi tăng
vốn thì chưa phải khai nộp thuế đầu tư vốn tại thời điểm ghi tăng
Tuy nhiên, khi chuyển nhượng vốn hoặc rút vốn, cá nhân phải tự khai nộp đồng thời thuế
chuyển nhượng vốn và thuế đầu tư vốn.
Căn cứ tính thuế đầu tư vốn và thuế chuyển nhượng vốn thực hiện theo hướng dẫn tại
Điều 10, Điều 11
Thông tư 111/2013/TT-BTC.
Các vấn đề liên quan khác
1. Hóa đơn giấy được phép sử dụng đến 31/10/2020.
Công văn số 74023/CT-TTHT ngày 6/11/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn như
sau:
Trường hợp doanh nghiệp đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in trước ngày 01/11/2018
thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện các thủ tục về
hóa đơn theo quy định tại các
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số
04/2014/NĐ-CP ngày 14/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng
dịch vụ.
– Từ ngày 01/11/2018 (ngày
Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) doanh
nghiệp vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in thì doanh nghiệp được thông báo phát
hành và sử dụng hóa đơn đặt in chậm nhất đến hết ngày 31/10/2020. Doanh nghiệp thực hiện
gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo
Nghị định
119/2018/NĐ-CP
cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.
4
– Kể từ ngày 01/11/2018, nếu doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì thực
hiện theo quy định tại
Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ.Khai thuế theo ngày phát
hành hay ngày ký hóa đơn
Theo Công văn số 72002/CT-TTHT ngày 29/10/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa
đơn điện tử: trường hợp ngày phát hành và ngày ký hóa đơn điện tử khác nhau thì phải căn cứ
vào ngày lập (phát hành) hóa đơn theo quy định tại tiết a khoản 2 Điều 16
Thông tư
39/2014/TT-BTC
để xác định nghĩa vụ kê khai thuế và hạch toán.
2. Bán phiếu quà tặng chỉ lập phiếu thu
Theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, tại thời điểm bán
“phiếu quà tặng” chưa phải lập hóa đơn, chỉ lập phiếu thu.
Khi khách hàng mang phiếu quà tặng đi mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ thì mới xuất
hóa đơn và tính thuế GTGT
.
3. Mua cổ phần của cá nhân có được thanh toán tiền mặt?
Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC, về phía doanh nghiệp, khi mua bán
phần vốn góp (tức bao gồm cả cổ phần, cổ phiếu của công ty cổ phần) đều phải thanh toán qua
ngân hàng hoặc sử dụng séc, ủy nhiệm chi… tuyệt đối không thanh toán bằng tiền mặt.
Quy định trên không áp dụng đối với cá nhân. Có thể hiểu rằng cá nhân khi MUA cổ
phiếu, cổ phần hay nhận chuyển nhượng vốn góp trong các công ty TNHH có thể chọn thanh
toán bằng tiền mặt. Tuy nhiên, khi BÁN cho doanh nghiệp thì không được nhận bằng tiền mặt
.
4. Giải thể Chi nhánh, được kết chuyển lỗ vào Công ty
Theo Công văn số 70486/CT-TTHT ngày 22/10/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc
hướng dẫn xử lý lỗ sau khi chi nhánh chấm dứt hoạt động: trường hợp Công ty kế thừa toàn bộ
quyền lợi, nghĩa vụ của Chi nhánh hạch toán độc lập sau khi giải thể và cơ quan thuế đã kiểm
tra quyết toán tại Chi nhánh xác định số lỗ chi tiết của từng năm thì số lỗ đó được theo dõi chi
tiết theo năm phát sinh và được chuyển lỗ vào Công ty.
Tuy nhiên, thời hạn chuyển lỗ phải đảm bảo không vượt quá 5 năm, kể từ năm phát sinh
lỗ (Điều 7
Thông tư 96/2015/TT-BTC).
5. Đất nhận góp vốn không được trích khấu hao nếu chưa sang tên
Theo Công văn số 76607/CT-TTHT ngày 19/11/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc
trích khấu hao TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất: Trường hợp Công ty nhận góp vốn bằng
quyền sử dụng đất nhưng chưa làm thủ tục sang tên thì chưa đủ cơ sở để trích khấu hao tính vào
chi phí được trừ (điểm b khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC).
Tất cả các thông tin, phân tích hay bình luận trong những bản tin tóm tắt của AISC nhằm giới thiệu chung, không được xem là cung cấp
dịch vụ hay đưa ra những tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ. AISC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại do kết quả của việc người
đọc dựa vào tài liệu này.
Trước khi thực hiện một hành động hoặc đưa ra một quyết định đầu tư liên quan đến vấn đề tài chính và hoạt động kinh doanh cá nhân,
người sử dụng tài liệu này cần tham vấn ý kiến chuyên gia.

Gửi Bình Luận

Tin Tức

Bản tin tóm tắt pháp luật tháng 7/2019

Thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn

Các quy định về chuyển lỗ

Quy định mới về trích lập các khoản dự phòng 2019

Văn Bản Pháp Luật

Bản tin tóm tắt pháp luật tháng 7/2019

Thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn

Các quy định về chuyển lỗ

Quy định mới về trích lập các khoản dự phòng 2019