Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Kiểm Toán & Đảm Bảo

Kiểm toán báo cáo tài chính

Bộ phận kiểm toán Báo cáo tài chính của chúng tôi cung cấp các dịch vụ mang tính đảm bảo về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện chất lượng báo cáo tài chính cung cấp ra bên ngoài và tuân thủ theo những quy định pháp luật bao gồm: Chế độ kế toán Việt Nam, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin phi tài chính ra bên ngoài và giúp hoàn thiện các quy trình quản trị doanh nghiệp của khách hàng.

Kiểm toán Báo cáo tài chính: được dựa trên Quy trình Kiểm toán chuẩn của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và thiết kế với trọng tâm là các lĩnh vực rủi ro chủ chốt, dựa trên đặc trưng hoạt động kinh doanh của khách hàng như lĩnh vực hoạt động, áp lực cạnh tranh, rủi ro cố hữu và văn hóa công ty. Chúng tôi cũng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất cho các tập đoàn, Tổng công ty với quy mô lớn.

Soát xét thông tin tài chính: Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến soát xét các báo cáo tài chính giữa niên độ và soát xét báo cáo tài chính quá khứ. Một cuộc soát xét đem lại sự đảm bảo thấp hơn một cuộc kiểm toán vì các thủ tục soát xét được giới hạn chủ yếu trong việc trao đổi với nhân viên của doanh nghiệp và áp dụng các thủ tục phân tích trên các thông tin tài chính. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng thông tin tài chính, việc soát xét vẫn có thể đem lại mức độ đảm bảo theo yêu cầu và nhất là tiết kiệm được chi phí và thời gian hơn so với việc kiểm toán.

Kiểm toán về những công việc đặc biệt: Kiểm toán vốn chủ sở hữu; Kiểm toán bảng tính phân chia lợi nhuận; Kiểm toán Báo cáo tổng hợp các khoản phải thu; Kiểm toán Báo cáo tài chính được lập theo các quy định về thuế nhằm xác định thu nhập chịu thuế.

Kiểm tra trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước: Tại từng thời điểm, doanh nghiệp cần một công ty chuyên nghiệp thực hiện một số thủ tục để đáp ứng các nhu cầu trong kinh doanh hoặc để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình ra quyết định. Chúng tôi sẽ trao đổi với doanh nghiệp để hiểu rõ những vấn đề, nhu cầu đó và thiết kế các thủ tục cụ thể cần thực hiện. Sau khi thực hiện các thủ tục này, chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một bản báo cáo kết quả kiểm tra trong đó nêu chi tiết các vấn đề phát hiện được.

Thông tin liên hệ:

– Ông Phạm Văn Vinh – Tổng Giám Đốc

ĐT:  (028) 3.832.9129 (Ext: 11)     DĐ: 0903 631 139

– Bà Dương Phương Anh – Phó Tổng Giám đốc

ĐT: (028) 3.832.9129 (Ext 31)      DĐ: 0908 215 468

– Huỳnh Tiểu Phụng – Phó Tổng Giám đốc

ĐT: (028) 3.832.9129 (Ext: 38)     DĐ: 0908 281 118

– Đậu Nguyễn Lý Hằng – Phó Tổng Giám đốc

Tel (028) 3.832.9129 DĐ: 0938.003.217

– Lê Hùng Dũng – Phó Tổng Giám đốc

Tel (028) 3.832.9129 DĐ: 0907.633.739

– Ông Đào Tiến Đạt – Phó Tổng Giám Đốc

ĐT: (024) 3782 00457     DĐ: 0985 458 668

– Bà Nguyễn Thị Hiệp – PGĐ Chi nhánh Đà Nẵng

ĐT: (0511) 389.5619       DĐ: 0905 022 990


Kiểm toán xây dựng cơ bản

Bộ phận kiểm toán xây dựng cơ bản của chúng tôi cung cấp các dịch vụ kiểm toán các Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của dự án, kiểm tra tính đầy đủ và phù hợp của công tác kế toán, kiểm tra tính đúng đắn của các chỉ tiêu về tài sản, tiền vốn, công nợ; tính hợp pháp của các chứng từ gốc, các hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu.

Kiểm tra đánh giá tính pháp lý của Dự án và việc tuân thủ trình tự thủ tục đầu tư xây dựng công trình:

– Tập hợp, sắp xếp phân loại hồ sơ và tài liệu, kiểm tra và đối chiếu danh mục, nội dung các văn bản pháp lý của toàn bộ công trình.

– Kiểm tra sự tuân thủ quy định của Nhà nước về trình tự, thủ tục đầu tư XDCB.

– Kiểm tra việc chấp hành trình tự, thủ tục lựa chọn thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

– Kiểm tra tính hợp pháp của các Hợp đồng kinh tế giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu và đơn vị khác có liên quan.

Kiểm tra nguồn vốn đầu tư của dự án: Đối chiếu số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán do chủ đầu tư báo cáo với số xác nhận của cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán liên quan để xác định số vốn đầu tư thực tế thực hiện

Kiểm tra chi phí đầu tư:

– Đối chiếu các nội dung công việc, khối lượng (số lượng) trong bản tính giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư hoặc nhà thầu với nội dung công việc, khối lượng (số lượng) trong các biên bản nghiệm thu hoàn thành;

– Đối chiếu đơn giá trong bản tính giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư hoặc nhà thầu với đơn giá trong dự toán được duyệt đảm bảo phù hợp với định mức, đơn giá của Nhà nước hoặc phù hợp với nguyên tắc lập định mức, đơn giá theo quy định của Nhà nước.

– Qua đó xác định được giá trị quyết toán của công việc hoặc gói thầu do chủ đầu tư (ban quản lý dự án) hoặc nhà thầu thực hiện.

Kiểm tra chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản:

– Chi phí đầu tư thiệt hại do thiên tai, địch họa và các nguyên nhân bất khả kháng khác không thuộc phạm vi bảo hiểm;

– Chi phí đầu tư cho khối lượng công việc được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Kiểm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

– Kiểm tra số lượng và giá trị tài sản theo 2 loại: tài sản cố định và tài sản lưu động; nguyên giá (đơn giá) của từng nhóm (loại) tài sản theo thực tế chi phí và theo giá quy đổi về thời điểm bàn giao tài sản đưa vào sản xuất, sử dụng.

Nhận xét đánh giá, kiến nghị:

– Nhận xét đánh giá việc chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý đầu tư, xây dựng và đấu thầu; công tác quản lý chi phí đầu tư, quản lý tài sản đầu tư của chủ đầu tư; trách nhiệm của từng cấp đối với công tác quản lý vốn đầu tư dự án;

– Kiến nghị về giá trị quyết toán và xử lý các vấn đề có liên quan

Thông tin liên hệ:

– Ông Nguyễn Minh – Phó Tổng Giám Đốc

ĐT:  (028) 3.832.9129 (Ext: 12)      DĐ: 0903 770 796

– Ông Trần Thái Hoà – Trưởng Phòng XD3

ĐT:  (028) 3.832.9129 (Ext: 70)      DĐ: 0908 333 794

Tin Tức

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán

Bản tin pháp luật tháng 4 /2021

Tuyển dụng Thẩm định viên xây dựng

Tuyển dụng Trợ lý kiểm toán viên và Trưởng nhóm Kiểm toán.

Văn Bản Pháp Luật

Bản tin pháp luật tháng 4 /2021

Bản tin pháp luật quý 1/2021

Danh sách Kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán 2021

Bản tin pháp luật tháng 11/2020