Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Bản tin tóm tắt pháp luật tháng 7/2019

Nội dung chính:

 • Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.
 • Các văn bản hướng dẫn về:
 • Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”);
 • Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”);
 • Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”);
 • Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế.

 Thông tư số 48/2019/TT-BTCngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính.

Một trong những điểm đáng lưu ý tại Thông tư này là không còn cho phép doanh nghiệp trích lập dự phòng tổn thất đối với các khoản đầu tư ra nước ngoài (khoản 2 Điều 2, khoản 4 Điều 3).Số dư dự phòng tổn thất các khoản đầu tư ra nước ngoài mà doanh nghiệp đã trích lập (nếu có) bắt buộc phải hoàn nhập, ghi giảm chi phí tại thời điểm lập Báo cáo tài chính năm 2019 (khoản 5 Điều 8 tại Thông tư này).

Tuy nhiên, về dự phòng giảm giá hàng tồn kho, doanh nghiệp sẽ được phép trích lập dự phòng giảm giá cho cả những hàng hóa đang ở ngoài kho như: hàng mua đang đi đường, hàng gửi đi bán, hàng gửi ở kho bảo thuế (khoản 1 Điều 4).

Ngoài ra, mức trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán và dự phòng tổn thất đầu tư tài chính cũng có thay đổi công thức tính so với trước.

Về thời điểm trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng sẽ là thời điểm lập BCTC năm (khoản 2 Điều 3), thay vì theo quy định cũ là thời điểm cuối kỳ kế toán năm hoặc ngày cuối cùng của năm tài chính (khoản 2 Điều 3 Thông tư 228/2009/TT-BTC).

Bãi bỏ Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009, Thông tư số 34/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011, Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 và các văn bản khác quy định về trích lập và sử dụng các khoản dự phòng trái với quy định của Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2019 và áp dụng từ năm tài chính 2019.

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN:

 • Thuế Nhà thầu.

 Lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá phải nộp thuế TNDN nhà thầu.

Công văn số 45559/CT-TTHT ngày 13/6/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế nhà thầu đối với lãi tiền gửi ngân hàng và lãi chênh lệch tỷ giá.Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 103/2014/TT-BTC, thu nhập từ “lãi tiền gửi” và khoản “thu nhập khác” theo quy định pháp luật phát sinh tại Việt Nam của nhà thầu nước ngoài phải chịu thuế TNDN.

Đồng thời, theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 96/2015/TT-BTC, khoản lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải hạch toán vào thu nhập khác.

Theo đó, trường hợp nhà thầu nước ngoài có thu nhập từ lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ tại Việt Nam thì phải khai nộp thuế TNDN.

Việc khai nộp thuế TNDN của nhà thầu nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản 4 Điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

 • Thuế TNCN.
 1. Ký HĐLĐ dưới 3 tháng phải chịu thuế TNCN theo tỷ lệ 10%.

Công văn số 56771/CT-TTHT ngày 19/7/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN.Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, trường hợp Công ty thuê các cá nhân cư trú làm việc theo HĐLĐ dưới 3 tháng thì khi chi trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho các cá nhân này phải khấu trừ thuế TNCN với tỷ lệ 10%.

Cần lưu ý, việc khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% chỉ áp dụng cho các khoản chi trả từ 2 triệu đồng/lần trở lên.

 • Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế.
 1. Có thể bù trừ lỗ giữa hoạt động kinh doanh được và không được ưu đãi thuế.

Công văn số 51364/CT-TTHT ngày 1/7/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc bù trừ lỗ giữa các hoạt động sản xuất kinh doanh.Theo quy định tại khoản 9 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC, số lỗ từ hoạt động kinh doanh đang hưởng ưu đãi thuế được phép bù trừ với lãi từ hoạt động kinh doanh khác không hưởng ưu đãi (trừ lãi từ chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản).

Theo đó, trường hợp Công ty có Chi nhánh hạch toán phụ thuộc đang được hưởng ưu đãi thuế nhưng bị lỗ thì được bù trừ với lãi phát sinh từ hoạt động kinh doanh tại trụ sở chính, gồm cả lãi từ hoạt động kinh doanh không được ưu đãi thuế.

 1. Về điều kiện khấu trừ hóa đơn được thanh toán bằng “quẹt” thẻ.

Công văn số 2376/TCT-CS ngày 12/6/2019 của Tổng cục Thuế về điều kiện khấu trừ thuế đối với khoản chi thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân. Theo hướng dẫn tại Công văn 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016, doanh nghiệp được “quẹt” thẻ tín dụng cá nhân cho các khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các khoản chi này, doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện sau:

(i) Có quy định cụ thể hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân tại quy chế tài chính hoặc có quyết định ủy quyền cho người lao động thanh toán bằng thẻ tín dụng.

(ii) Có đủ hồ sơ chứng minh số hàng trên được sử dụng cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp, hóa đơn mang tên doanh nghiệp;

(iii) Lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền thanh toán tiền hàng để xuất trình khi có yêu cầu.

 1. Chi phí sửa chữa văn phòng đi thuê được hạch toán hết một lần.

Công văn số 56538/CT-TTHT ngày 18/7/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế khi thuê văn phòng.Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, trường hợp Công ty trả trước tiền thuê văn phòng cho nhiều năm thì chi phí thuê văn phòng được phân bổ theo số năm trả tiền trước.

Riêng đối với các chi phí cải tạo, sửa chữa văn phòng đi thuê, được lựa chọn hạch toán hết vào năm hiện hành hoặc phân bổ theo thời hạn 3 năm.

Về việc Công ty dự kiến đi thuê văn phòng và có hoạt động sửa chữa, cải tạo văn phòng đi thuê để phục vụ sản xuất, kinh doanh, Cục thuế cho rằng chưa đủ cơ sở để xác định đây là một dự án đầu tư mở rộng theo khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Gửi Bình Luận