Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Bản tin pháp luật tháng 9/2020

Nội dung chính:

  • Nghị định số 114/2020/NĐ-CPngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
  • Các văn bản hướng dẫn về:
  • Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”);
  • Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”);
  • Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”);
  • Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN:

  • Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ

Nghị định này quy định cách áp dụng chính sách giảm 30% thuế TNDN theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội dành cho doanh nghiệp có doanh thu năm 2020 dưới 200 tỷ, không phân biệt loại hình, lớn hay nhỏ.

Theo đó:

– Tổng doanh thu được xác định bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội.

– Nếu doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020 thì tổng doanh thu được tính bằng cách lấy bình quân doanh thu hằng tháng nhân (x) với 12

– Tại kỳ kê khai thuế TNDN hằng quý (hiện chỉ còn quý 3 và 4), doanh nghiệp tự xét thấy nếu doanh thu cả năm 2020 sẽ không vượt quá 200 tỷ thì tạm nộp 70% số thuế phải nộp của quý

– Khi quyết toán thuế TNDN 2020, nếu tổng doanh thu thực tế không quá 200 tỷ thì được điều chỉnh giảm 30% thuế TNDN cho cả năm.

– Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế TNDN (nếu có) cũng được giảm thêm 30% tính trên số thuế TNDN còn phải nộp (nếu có)

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 116/2020/QH14 có hiệu lực thi hành (ngày 03/8/2020) và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

  • Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế:
    Liên quan đến hóa đơn điện tử

Theo công văn số 79493/CT-TTHT ngày 28/8/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê. Trong trường hợp khi lập hóa đơn điện tử nhưng không thể hiện hết danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra mà có đính kèm dưới dạng bảng kê là không đảm bảo nguyên tắc thông tin trên hóa đơn có thể truy cập, sử dụng được hoàn chỉnh khi cần thiết (chiếu theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 32/2011/TT-BTC).

Do đó, hóa đơn điện tử sẽ không hợp lệ nếu đính kèm thêm bảng kê danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Ngoài ra, hóa đơn điện tử đã được lập trước ngày 01/11/2020 nếu ghi sai vẫn xử lý theo quy định cũ. Theo công văn số 77334/CT-TTHT ngày 20/8/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý đối với hóa đơn viết sai tên hàng hóa sẽ được xử lý theo hướng dẫn tại Điều 9 của Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Cụ thể, nếu hóa đơn điện tử đã lập nhưng chưa giao hàng và chưa khai thuế thì hai bên tiến hành lập biên bản thỏa thuận việc hủy. Ngược lại, nếu đã giao hàng và đã khai thuế thì hai bên lập biên bản ghi nhận sai sót, sau đó bên bán lập thêm hóa đơn điện tử khác để điều chỉnh nội dung ghi sai. Biên bản trong các trường hợp trên có thể lập bản giấy nếu bên mua không có chữ ký điện tử.

 Tất cả các thông tin, phân tích hay bình luận trong những bản tin tóm tắt của AISC nhằm giới thiệu chung, không được xem là cung cấp dịch vụ hay đưa ra những tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ. AISC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại do kết quả của việc người đọc dựa vào tài liệu này.

Trước khi thực hiện một hành động hoặc đưa ra một quyết định đầu tư liên quan đến vấn đề tài chính và hoạt động kinh doanh cá nhân, người sử dụng tài liệu này cần tham vấn ý kiến chuyên gia.