Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Bản tin pháp luật tháng 6/2020

Nội dung chính:

 • Các văn bản hướng dẫn về:
 • Chính sách mới;
 • Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”);
 • Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”);
 • Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế.

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN:

 • Chính sách mới
 1. Nâng hạn mức hạch toán lãi vay có giao dịch liên kết lên 30%

Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Tổng chi phí lãi vay được phép hạch toán của doanh nghiệp có giao dịch liên kết sẽ nâng từ mức 20% lên 30%, áp dụng hồi tố cho kỳ tính thuế TNCN 2019, 70% chi phí lãi vay còn lại không được hạch toán trong năm này sẽ được chuyển tiếp cho 5 năm tiếp theo.

Chi phí lãi vay của các năm 2017 và 2018 cũng được phép kê khai điều chỉnh lại nếu không vượt quá hạn mức 30% theo Nghị định này. Tuy nhiên, hồ sơ điều chỉnh quyết toán thuế TNDN của các năm 2017, 2018 phải nộp trước ngày 01/01/2021.

 1. Thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn 100% đến hết năm 2025

Nghị quyết số 107/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội.

Chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 sẽ được kéo dài đến hết năm 2025 thay vì kết thúc vào cuối năm 2020 như quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 55/2010/QH12. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

 • Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”):
 1. Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/07/2020

Quốc hội Việt Nam đã chính thức tăng mức giám trừ bản thân khi tính thuế TNCN từ 9 triệu lên 11 triệu. Mức giảm trừ người phụ thuộc cũng được tăng từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu cho mỗi người phụ thuộc. Căn cứ vào Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 của UBTV Quốc hội về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Điều này được hiểu là kể từ tháng 07/2020, khi tính thuế TNCN, sẽ giảm trừ bản thân theo mức 11 triệu đồng và giảm trừ người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/người. Thu nhập của tháng 6 hiện hành chưa được áp dụng mức này.

Mặc dù Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020 nhưng mức giảm trừ mới được quyết toán lại cho các tháng tính từ đầu năm 2020.

Thu nhập của các tháng từ 1 – 6 sẽ được tính lại mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán vào cuối năm.

Tổng cục Thuế lưu ý: chỉ những tờ khai TNCN tháng từ tháng 07/2020 (hạn nộp 20/8/2020) hoặc tờ khai thuế TNCN quý 3 (hạn nộp 30/10/2020) mới áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới.

 1. Chi hộ tiền thuê nhà vẫn phải khấu trừ thuế TNCN

Công văn số 51239/CT-TTHT ngày 12/06/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản tiền thuê nhà trả hộ cho người lao động nước ngoài.

Trường hợp Công ty tại Việt Nam có chi hộ tiền thuê nhà cho lao động của bên nước ngoài thì vẫn phải khấu trừ và nộp thay thuế TNCN.

Mức khấu trừ là toàn bộ số tiền thuê nhà trả hộ. Tuy nhiên, nếu khoản này nhiều hơn 15% tổng thu nhập của người đó tại Việt Nam thì được giới hạn ở mức 15%.

Thuế suất khẩu trừ là 20% nếu người thụ hưởng là cá nhân không cư trú.

Trường hợp doanh nghiệp “quên” khấu trừ thì tự giác điều chỉnh tờ khai ngay khi phát hiện và nộp bổ sung kèm theo khoản chậm nộp.

 • Thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)
 1. Cung cấp bản thiết kế cho công trình ở nước ngoài có được hưởng thuế GTGT 0%?

Công văn số 53378/CT-TTHT ngày 17/06/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu thiết kế.

Nguyên tắc xác định dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ đó phải được bán cho nước ngoài đồng thời tiêu dùng ngoài Việt Nam.

Theo đó, nếu doanh nghiệp tại Việt Nam cung cấp dịch vụ thiết kế (kiến trúc) cho nước ngoài và bản thiết kế này chỉ áp dụng cho công trình ở nước ngoài thì được xem là dịch vụ xuất khẩu mà không cần phải có tờ khai hải quan.

Ngược lại, nếu bản thiết kế đó áp dụng cho công trình tại Việt Nam thì không được xem là xuất khẩu

 1. Từ doanh nghiệp chế xuất chuyển sang doanh nghiệp thường, số thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ?

Công văn số 2126/TCT-KK ngày 22/5/2020 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế khi chuyển đổi sang doanh nghiệp thông thường.

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất chuyển đổi sang doanh nghiệp thường (không hưởng chính sách dành cho doanh nghiệp chế xuất), nếu xác định được số thuế GTGT đầu vào của các loại tài sản, nguyên vật liệu (NVL) có nguồn gốc nhập khẩu (có chứng từ nộp thuế GTGT theo quy định) và nếu số tài sản, nguyên vật liệu này tiếp tục phục vụ cho sản xuất hàng chịu thuế GTGT thì được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần giá tri còn lại.

 • Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế
 1. Doanh nghiệp cho thuê lại nhà xưởng trên đất thuê của Nhà nước sẽ phải nộp lại tiền thuê đã được miễn giảm

Công văn số 2241/TCT-CS ngày 1/6/2020 của Tổng cục Thuế về chính sách miễn tiền thuê đất

Theo quy định tại Điều 18, Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp được Nhà nước ưu đãi iễn giảm tiền thuê đất nhưng sử dụng đất không đúng mục đích đã được ghi tại quyết định cho thuê đất hay hợp đồng thuê đất sẽ phải hoàn tar3 lại cho Nhà nước số tiền thuế đất đã được ưu đãi miễn giảm.

Trường hợp nêu tại công văn này, một doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất có ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất, tuy nhiên, doanh nghiệp này “cho thuê lại nhà, xưởng trên đất thuê của nhà nước” nên số tiền thuê đất đã được ưu đãi, miễn giảm sẽ bị thu hồi.

 1. Người nước ngoài làm chủ Công ty TNHH 1 thành viên có được miễn thuế khi nhận lợi tức?

Công văn số 2094/TCT-DNL ngày 21/05/2020 của Tổng cục Thuế về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Theo quy định sửa đổi tại khoản 6 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC, lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ được miễn tính thuế đầu tư vốn. Quy định này được áp dụng từ năm 2015, ngày Luật số 71/2014/QH13 có hiệu lực

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân đầu tư trực tiếp vào Công ty thì khoản lợi nhuận mà Công ty trả cho nhà đầu tư thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT- BTC.

Điều này được hiểu là: nếu doanh nghiệp mà người này làm chủ là Công ty TNHH một thành viên thì được miễn thuế đầu tư vốn khi chuyển lợi nhuận từ sau năm 2015.

Nếu cá nhân người nước ngoài làm chủ công ty TNHH một thành viên tại Việt Nam thì lợi nhuận mà cá nhân này thu về được miễn khấu trừ 5% thuế đầu tư vốn theo quy định tại Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

 1. Những “ưu đãi” của Hải quan dành cho doanh nghiệp sau dịch COVID

Quyết định số 1616/QĐ-TCHQ ngày 19/06/2020 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong và sau dịch bệnh COVID-19.

Theo Kế hoạch này, ngành Hải quan sẽ tạm dừng việc kiểm tra đánh giá sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong năm 2020.

Riêng việc thanh tra sau thông quan chỉ thực hiện dựa trên dấu hiệu và công chức khi đề xuất thanh tra phải nêu rõ dấu hiệu vi phạm hoặc dấu hiệu rủi ro để lãnh đạo phê duyệt.

Ngay cả khi đã có quyết định thanh tra, doanh nghiệp vẫn thể kiến nghị, giải trình, xin hoãn thanh tra nếu đang đối mặt với khó khăn vì dịch COVID.

Chính sách “nợ” C/O 180 ngày theo Thông tư 47/2020/TT-BTC cũng sẽ được ngành Hải quan áp dụng trở về trước cho các tờ khai đăng ký từ ngày 23/01/2020. Điều này được hiểu là các C/O đăng ký vào ngày 23/01/2020 được nợ C/O đến trước 21/07/2020.

 1. Hàng nhập khẩu không được ân hạn nộp thuế GTGT do ảnh hưởng dịch Covid

Công văn số 3694/TCHQ-TXNK ngày 05/06/2020 của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn nộp thuế

Hiện nay, chính sách ân hạn thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP do ảnh hưởng dịch Covid không áp dụng đối với thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Điều này được hiểu là hàng nhập khẩu không được ân hạn nộp thuế GTGT.

Tuy nhiên, vẫn có chính sách ân hạn thuế (kể cả thuế GTGT hàng nhập khẩu) dành cho các trường hợp doanh nghiệp bị thiệt hại về vật chất tính được bằng tiền, ví dụ: tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ…

Tham khảo Khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP để biết các trường hợp được ân hạn nộp thuế nếu không thuộc diện được ân hạn nộp thuế do dịch Covid theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP.

 1. Một số điểm lưu ý về thuế khi chuyển nhượng vốn

Công văn số 4266/CT-TTHT ngày 04/05/2020 của Cục Thuế TP. HCM về nghĩa vụ thuế từ chuyển nhượng vốn.

Chuyển nhượng vốn chịu sự điều chỉnh bởi các quy định sau đây:

– Nếu doanh nghiệp chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty khác thì số vốn bán được sẽ phải hạch toán vào “Thu nhập khác” để tính thuế TNDN và quyết toán vào cuối năm.

– Nếu doanh nghiệp bán 100% vốn sở hữu của Công ty TNHH 1 thành viên (bao gồm cả tài sản) thì phải khai thuế ngay trong vòng 10 ngày kể từ ngày bán Công ty.

– Nếu doanh nghiệp mua vốn của cổ đông nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, phải nộp thay 0.1% thuế chuyển nhượng vốn (Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 111/2013/TT-BTC).

– Nếu doanh nghiệp có cổ đông nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, khi những cổ đông này chuyển nhượng vốn, phải đảm bảo bên mua vốn xuất trình chứng từ đã nộp thay (0,1%) thuế chuyển vốn trước khi phát hành chứng nhận phần vốn góp. Nếu không, sẽ phải chịu thay phần thuế đó của bên mua vốn.