Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Bản tin pháp luật tháng 2/2019

Nội dung chính:
Các văn bản hướng dẫn về:
Thuế Xuất nhập khẩu (“XNK”
Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”);
Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”);
Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”);
Chi phí hợp lý, hợp lệ

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN:
Thuế XNK
1. Giao thẳng hàng nhập khẩu cho Doanh nghiệp chế xuất thuê tài chính được miễn nộp
thuế hay không?
Công văn số 2040/BTC-CST ngày 21/2/2019 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với
hàng hóa nhập khẩu của Công ty cho thuê tài chính có nêu rõ:
Trường hợp Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài rồi đưa thẳng
cho DNCX thuê tài chính và chỉ sử dụng trong DNCX thì được miễn thuế nhập khẩu, thuế
GTGT như trường hợp DNCX trực tiếp nhập khẩu.
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu cho DNCX thuê tài chính thực hiện theo quy
định tại điểm a, b khoản 2 Điều 94 Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 61 Điều 1
Thông tư 39/2018/TT-BTC ).
Trường hợp Công ty cho thuê tài chính mua hàng hóa của DNCX rồi cho chính DNCX
này thuê tài chính và chỉ sử dụng trong DNCX thì cũng được miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT.
Ngoài ra, nếu tài sản không được đưa ra khỏi DNCX, việc chuyển giao quyền sở hữu chỉ
diễn ra trên hồ sơ, tài sản này vẫn do DNCX sử dụng và hết thời hạn thuê sẽ chuyển giao lại
quyền sở hữu cho chính DNCX đó thì thực tế không có việc di chuyển hàng hóa ra vào DNCX,
không phát sinh hoạt động XNK theo Luật quản lý ngoại thương nên được miễn làm thủ tục hải
quan.

Thuế GTGT
1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo tỷ lệ doanh thu.
Theo công văn số 7330/CT-TTHT ngày 25/2/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu
trừ thuế GTGT có nêu rõ tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC như sau: hàng hóa,
dịch vụ mua vào sử dụng đồng thời cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu thuế và không
chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế đầu vào sử dụng cho hoạt động chịu thuế.
Doanh nghiệp phải hạch toán riêng số thuế GTGT được khấu trừ và không được khấu trừ.
Nếu không thể hạch toán riêng thì số thuế đầu vào được khấu trừ sẽ tính theo tỷ lệ % giữa
doanh thu chịu thuế, doanh thu miễn khai nộp thuế so với tổng doanh thu.

Thuế TNCN
1. Tiền vé máy bay, khách sạn nếu chi chung cho tập thể nhân viên có được khấu trừ
thuế TNCN hay không?
Công văn số 7340/CT-TTHT ngày 25/2/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời về việc xác
định thu nhập không chịu thuế TNCN như sau:
Theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, trường hợp Công ty tặng
quà bằng hiện vật cho nhân viên, nếu không thuộc loại tài sản phải đăng ký sở hữu (ô tô, xe
máy,…) thì được miễn khấu trừ thuế TNCN.
Trường hợp Công ty có chi vé máy bay, tiền khách sạn cho nhân viên tham gia hoạt động
đào tạo, nếu giấy chi trả ghi rõ tên nhân viên được hưởng hoặc chi bằng tiền mặt cho nhân viên
thì phải khấu trừ thuế. Ngược lại, nếu giấy chi trả ghi chung cho tập thể nhân viên thì được
miễn khấu trừ (tiết đ.3.2 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC).
Đối với các khoản lợi ích chi cho người lao động như sinh nhật, ốm đau, ngày lễ… nếu có
đích danh người nhận và có ký nhận trên giấy chi thì cũng phải khấu trừ thuế (tiết đ.7 khoản 2
Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Thuế TNDN
1. Chuyển nhượng vốn tại Việt Nam: miễn thuế GTGT nhưng phải chịu thuế TNDN
Theo công văn số 4589/CT-TTHT ngày 28/1/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội quy định về
chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng.
“Chuyển nhượng vốn” được miễn thuế GTGT (tiết d khoản 8 Điều 4 Thông
tư 219/2013/TT-BTC) nhưng phải chịu thuế TNDN (khoản 2 Điều 14 Thông tư 78/2014/TTBTC).
Theo đó, trường hợp Công ty ở nước ngoài có chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam thì
thu nhập này được miễn nộp thuế GTGT, tuy nhiên phải nộp thuế TNDN.
Thu nhập tính thuế được xác định bằng Giá chuyển nhượng trừ (-) Giá mua của phần vốn
chuyển nhượng trừ (-) Chi phí chuyển nhượng.
“Giá mua của phần vốn chuyển nhượng” là giá trị phần vốn góp lũy kế đến thời điểm
chuyển nhượng vốn trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán (Điều 8 Thông tư 96/2015/TTBTC).

“Chi phí chuyển nhượng” là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển
nhượng, có hóa đơn, chứng từ, như: chi phí để làm các thủ tục pháp lý, chi phí giao dịch, đàm
phán, ký kết hợp đồng, chi phí kiểm toán BCTC, … (khoản 2 Điều 14 Thông tư 78/2014/TTBTC).

2. Thuê công nhân tại nước thi công công trình có phải khấu trừ thuế?
Công văn số 6075/CT-TTHT ngày 1/2/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí khi xác
định thuế như sau: trường hợp Công ty nhận thi công công trình nhà máy tại nước ngoài thì
được hưởng thuế GTGT 0%, nếu đáp ứng điều kiện tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TTBTC.
Thuế GTGT đầu vào dùng cho hoạt động hưởng thuế GTGT 0% được khấu trừ toàn bộ
nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 10 Điều 1
Thông tư 26/2015/TT-BTC).
Các chi phí phát sinh tại nước ngoài nếu phục vụ hoạt động SXKD của Công ty, có đủ hóa
đơn, chứng từ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được phép hạch toán.
Riêng hóa đơn, chứng từ phải phù hợp với quy định của nước sở tại và được dịch ra tiếng Việt
(Điều 5 Thông tư 156/2013/TT-BTC).
Trường hợp Công ty cử người lao động ra nước ngoài để thi công công trình thì thu nhập
phát sinh ở nước ngoài cũng phải kê khai nộp thuế TNCN. Công ty khấu trừ thuế theo biểu lũy
tiến nếu người lao động ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên (điểm b khoản 1 Điều 25 Thông
tư 111/2013/TT-BTC).
Đối với nhân công thuê khoán là cá nhân không cư trú tại Việt Nam, hồ sơ hạch toán chi
phí cần phải có: hợp đồng thuê khoán, chứng từ thanh toán lương, … Thu nhập của các nhân
công này được miễn khấu trừ thuế (Điều 2 Thông tư 119/2014/TT-BTC).
Thuế nhà thầu
1. Nhập khẩu hàng hóa kèm dịch vụ, tính thuế nhà thầu thế nào?
Công văn số 6825/CT-TTHT ngày 20/2/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách
thuế nhà thầu
Trường hợp Công ty ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, máy móc, thiết bị kèm dịch vụ,
thuế nhà thầu được xác định như sau:
– Đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị, thuế GTGT được nộp tại khâu nhập khẩu, thuế
TNDN nộp theo tỷ lệ 1%.
– Đối với sản phẩm phần mềm, miễn nộp thuế GTGT, nhưng phải nộp thuế TNDN 10%.
– Đối với dịch vụ bảo trì, khảo sát, thiết kế, đào tạo, nộp thuế GTGT 5% và nộp thuế
TNDN 5%.
– Đối với dịch vụ vận chuyển sản phẩm gia công từ nước ngoài về (vận tải quốc tế), được
hưởng thuế GTGT 0%, tuy nhiên phải nộp thuế TNDN 2%.
Thời điểm khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu là khi chi trả tiền tạm ứng, thanh toán cho tổ
chức nước ngoài.

Chi phí hợp lý, hợp lệ
1. Điều kiện hạch toán chi phí phúc lợi
Theo công văn số 532/TCT-CS ngày 19/2/2019 của Tổng cục Thuế Chi phí phúc lợi cho
người lao động nếu muốn hạch toán phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
+ Các điều kiện chung quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ;
+ Có chứng từ thanh toán theo quy định;
+ Mức chi theo đúng quy chế của Công ty;
+ Tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân (khoản 2.30 Điều 4 Thông
tư 96/2015/TT-BTC ).
Các khoản được xem là chi phí phúc lợi bao gồm: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia
đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức; chi hỗ trợ
gia đình người lao động bị thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người
lao động có thành tích học tập tốt; chi hỗ trợ tiền tàu, xe về lễ tết… và những khoản chi có tính
chất phúc lợi khác.

Gửi Bình Luận