Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Bản tin pháp luật tháng 1/2019

Nội dung chính:

  • Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.
  • Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
  • Các văn bản hướng dẫn về:
  • Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”);
  • Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”);
  • Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”);
  • Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế

 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ

Nghị định quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp sau đây bắt buộc phải kiểm toán nội bộ hàng năm, gồm: công ty niêm yết; công ty mẹ có vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ; công ty nhà nước là công ty mẹ (khoản 1 Điều 10). Các doanh nghiệp khác chỉ được khuyến khích kiểm toán nội bộ, không bắt buộc (khoản 2 Điều 10).

Doanh nghiệp có thể tự tổ chức kiểm toán nội bộ hoặc thuê các công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện để thực hiện (khoản 3 Điều 10).

Việc kiểm toán nội bộ phải tuân thủ 03 nguyên tắc cơ bản: độc lập, khách quan và tuân thủ pháp luật (Điều 5).

Đối với người làm công tác kiểm toán nội bộ phải đảm bảo các yêu cầu sau: không được kiểm toán các quy định, chính sách do mình chịu trách nhiệm xây dựng; không có xung đột lợi ích với đơn vị được kiểm toán; không được kiểm toán các hoạt động do mình quản lý trong thời hạn 3 năm.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019.

Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính

Thông tư hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai và phương pháp tỷ lệ. Theo đó, doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế kê khai được áp dụng chế độ kế toán quy định tại Chương II Thông tư này (khoản 1 Điều 3).

Doanh nghiệp siêu nhỏ được định nghĩa theo Điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP là doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí sau:

– Đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng: có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người và tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu không quá 3 tỷ đồng/năm.

– Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ: có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người và tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.

Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế theo tỷ lệ được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II hoặc Chương III Thông tư này (khoản 2 Điều 3).

Doanh nghiệp siêu nhỏ cũng có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành tại Thông tư 133/2016/TT-BTC cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp (khoản 3 Điều 3).

Tuy nhiên, doanh nghiệp siêu nhỏ phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.

Về nguyên tắc, doanh nghiệp siêu nhỏ được tự xây dựng biểu mẫu chứng từ kế toán cho phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình. Nếu không tự xây dựng được biểu mẫu thì có thể áp dụng biểu mẫu ban hành tại Phụ lục 1 Thông tư này (Điều 4). Đối với bộ máy nhân sự, doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng, ngoài ra có thể thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019.

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN:

 Vay ngoại tệ phải trích nộp thuế nhà thầu.

Công văn số 5071/TCT-CS ngày 13/12/2018 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN liên quan đến khoản chi phí trả lãi vay bằng ngoại tệ. Trường hợp doanh nghiệp vay ngoại tệ của tổ chức, cá nhân nước ngoài không phải là ngân hàng hoặc tổ chức kinh tế để phục vụ sản xuất, kinh doanh, nếu thực hiện đúng quy định về ngoại hối, có đủ hóa đơn, chứng từ và lãi vay không quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước thì được hạch toán chi phí theo khoản 2.17 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Lưu ý, nếu doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP sẽ bị khống chế chi phí lãi vay không quá 20% tổng lợi nhuận thuần cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ.

Ngoài ra, khi chi trả lãi vay, doanh nghiệp phải khấu trừ, nộp thay thuế TNDN nhà thầu theo khoản 3 Điều 7 Thông tư 103/2014/TT-BTC (nếu vay của tổ chức) hoặc thuế đầu tư vốn theo khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (nếu vay của cá nhân).

Căn cứ tỷ giá nào để quy đổi doanh thu tính thuế nhà thầu.

Công văn số 82356/CT-TTHT ngày 17/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về tỷ giá ghi trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ. Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC, kể từ ngày 1/1/2015, trường hợp nhà thầu nước ngoài có mở tài khoản tại Việt Nam thì khi phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của ngân hàng nơi mở tài khoản để tính thuế.

Ngược lại, nếu nhà thầu nước ngoài không có tài khoản tại Việt Nam nhưng phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ (USD) được thanh toán từ tài khoản tại Việt Nam thì phải căn cứ vào tỷ giá bán ra của ngân hàng nơi Bên Việt Nam mở tài khoản để quy đổi.

Riêng đối với doanh thu quy đổi từ các ngoại tệ khác ra đồng Việt Nam thì sử dụng tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ khác để quy đổi (Điều 3 Quyết định số 2730/QĐ-NHNN ngày 31/12/2015).

Cần lưu ý, tỷ giá dùng để xuất hóa đơn phải căn cứ theo tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm lập hóa đơn, không phải tỷ giá quy định trong hợp đồng. Các hóa đơn ghi sai tỷ giá nếu đã kê khai thuế thì phải lập biên bản kèm hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Tặng phiếu mua hàng cho người lao động phải tính thuế TNCN.

Công văn số 5056/TCT-CS ngày 13/12/2018 của Tổng cục Thuế về chi phí cho người lao động bằng phiếu mua hàng. Phiếu mua hàng (kể cả phiếu mua hàng trực tuyến) được coi là chứng từ có giá trị như tiền, được sử dụng như công cụ thanh toán, không phải là hàng hóa, vì vậy khi bán phiếu mua hàng không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp Công ty mua phiếu mua hàng để cho, tặng người lao động thì cũng không phải lập hóa đơn. Công ty được sử dụng chứng từ thu (do bên bán cấp) và các hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc cho, tặng phiếu mua hàng để hạch toán chi phí.

Tuy nhiên, bên bán hàng phải phát hành hóa đơn tại thời điểm người lao động sử dụng phiếu mua hàng để mua hàng hóa.

Người được cho, tặng phiếu mua hàng phải chịu thuế TNCN theo điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Các vấn đề liên quan khác về chính sách thuế
VPĐD nước ngoài được miễn trích nộp thuế khi bán thanh lý tài sản.

Công văn số 816/CT-TTHT ngày 7/1/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc bán tài sản thanh lý của VPĐD. Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, tổ chức không kinh doanh được miễn kê khai nộp thuế GTGT khi bán tài sản.

Đồng thời, theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 78/2014/TT-BTC, chỉ các tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh mới phải nộp thuế TNDN.

Trong trường hợp Văn phòng đại diện nước ngoài chỉ thực hiện chức năng đại diện, không tổ chức sản xuất, kinh doanh thì khi bán thanh lý tài sản được miễn kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN.

Cơ quan thuế sẽ không cấp hóa đơn lẻ cho hoạt động bán tài sản thanh lý của Văn phòng đại diện nêu trên (khoản 1 Điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Gửi Bình Luận

Tin Tức

Bản tin tóm tắt pháp luật tháng 7/2019

Thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn

Các quy định về chuyển lỗ

Quy định mới về trích lập các khoản dự phòng 2019

Văn Bản Pháp Luật

Bản tin tóm tắt pháp luật tháng 7/2019

Thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn

Các quy định về chuyển lỗ

Quy định mới về trích lập các khoản dự phòng 2019