Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM

Địa Chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Q3, TP.HCM

Email: info@aisc.com.vn

Hotline: (84.28) 3.832.9129

Công bố thông tin AISC

AISC được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 kèm theo Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính


Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 kèm theo Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

AISC được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kèm theo Quyết định số 1070/QĐ-UBCK ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kèm theo Quyết định số 1070/QĐ-UBCK ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Tin Tức

AISC tăng Kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận 2020

Tuyển dụng Kỹ thuật viên XDCB

Danh sách Kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán 2020

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 2020

Văn Bản Pháp Luật

Luật số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội về Bộ Luật Lao động

Luật Chứng khoán 2019 * Hiệu lực thi hành: 1/7/2020

BẢN TIN TÓM TẮT PHÁP LUẬT THÁNG 11/2019

UBCKNN công bố danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng